טפסים ונהלים

טפסים

טופס בקשת מידע להיתר

יש לגשת עם טופס בקשה למתן מידע לאגף הגבייה, לשלם ולקבל אישור תשלום. את הטופס המלא ואישור התשלום יש לסרוק ולשלוח לכתובת המייל Tsviel@k-8.co.il. הבקשה למידע תטופל על ידי אגף הנדסה לאחר תשלום אגרת מידע ומסירת טופס זה כמפורט לעיל.

רישוי בניה

השלמה לטופס 1 - מינוי עורכי הבקשה ותצהירם על קבלת התפקיד

השלמה לטופס 1 - מינוי מתכנן השלד ותצהירו על קבלת התפקיד

השלמה לטופס 1 - מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין ותצהירו על קבלת התפקיד

השלמה לטופס 1 - מינוי האחראים לביקורת ותצהירם על קבלת התפקיד

טופס 4 - בקשה לתעודת גמר

טופס מסירת כתובת למשלוח החלטות והודעות בדרך מקוונת

טופס 9 - תצהיר של מתכנן שלד הבניין

טופס 10 - תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין

תצהיר מתכנן שלד לבניין קיים

בקשת פטור למיגון

בקשה לפטור מקלט ממ''ד

דו''ח מצב המקלט הקיים לצורך קבלת פטור

דו''ח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור

תצהיר התחייבות להקמת מתקן פוטו וולטאי

טופס להגשת חישובים סטטיים

תצהיר בדבר רשות הכבאות מאושר

הנחיות למפת מדידה

אישור התחלת עבודות בניה

טופס פטור ממדידה

תהליך הבניה (פיקוח על הבניה)

הצהרה על התחייבות להודעה על התחלת עבודות הבנייה

הצהרה על העסקת קבלן רשום

אחראי לביקורת - תיעוד תחילת עבודה

טופס הצהרה על כמות פסולת בנין

דיווח על עריכת ביקורת באתר בנייה - טופס ב

תכנון עיר (תב"ע)

תצהיר על פרסום בעיתון בדבר תוכנית מפורטת

הודעה לגובלים בקרקע

הנחיות להגשת תוכניות בינוי לוועדה המקומית בקריית שמונה

כתב שיפוי ליזם שהעירייה או הוועדה מגישות תוכנית בשמו

כתב שיפוי לתב''ע - למגיש פרטי

נהלים

נהלי עבודה בארכיון